La Floresta,

Laboratori d’habitatge col·lectiu. TAP-PTE, ETSAV 2017-2018

Laboratori d’habitatge col·lectiu dedicat a la recerca de models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge.

L’objectiu del curs és experimentar i adonar-se amb claredat de la interacció, de com les decisions sobre dimensió i materialitat que es prenen en el transcurs dels projectes afecten les formes de vida del ciutadà, a escala social, política i econòmica, i a escala funcional de l’ecosistema, de la ciutat, del barri, de l’edifici i de l’habitatge. Es proposa l’aventura d’aprendre al llarg del curs d’un tema del qual no som experts i de reflectir el coneixement adquirit en una modesta tesi i una aproximació a un projecte.

Per a assolir aquest objectiu, es demana:

1. Posicionament. Opinió i compromís amb el que es pensa que ha de ser el paper de l’arquitecte avui. Saber en quina guerra s’està disposat a lluitar.

2. Estratègies. Capacitat de traçar línies estratègiques entre el posicionament escollit i les decisions de projecte.

3. Tècniques. Coneixements tècnics per poder abordar totes les petites decisions de projecte seguint el posicionament i les estratègies.

4. Treball en grups. Front a una postura individualista o estilística, recerca, gestió de la informació, reflexió, debat, proposta i comprovació del model, amb una distribució de rols entre els diversos membres: el curiós, l’investigador; el desenvolupador; l’advocat del diable; el comptable, etc.

5. Treball col·lectiu. Compartir, però també competir, participant en les exposicions públiques, confegint treballs oberts que podran assolir uns posicionaments més clars si són seguits pels altres grups.

6. Establir l’ADN del projecte. No es demana un projecte executiu, sinó definir els trets fonamentals que defineixen el projecte de curs en particular, no un qualsevol.

En definitiva, la manera en que un arquitecte es posiciona socialment i políticament és mitjançant les decisions tècniques que tenen capacitat de sostenir un discurs des del coneixement. Hem d’aprendre a precisar les nostres paraules en decisions de projecte; si no, seran paraules buides.

Es treballarà en el camp de l’habitatge col·lectiu en entorns sense consolidar, amb les següents premisses:

Innovació arquitectònica, entesa com els intents de solucionar requeriments funcionals específics, demandes socials, exigències mediambientals, limitacions pressupostàries i aspiracions projectuals per millorar la situació existent; smart homes; changeability; interactive object; autofabrication.

Elements, una mirada a l’arquitectura com a combinatòria d’elements que han anat evolucionant funcionalment i culturalment al llarg de la Història, i que són, sense voler-ho, els que composen el paisatge urbà.

De la dinàmica a la termodinàmica, entesa des de la relació de la materialitat de l’arquitectura projectada amb les condicions ambientals preestablertes i amb la interacció de l’ús de l’individu. De les qualitats mesurables de l’espai; d’una altra manera de mirar l’arquitectura més enllà de l’objecte; del genotip en comptes del fenotip. Arquitectura de les dinàmiques de l’espai aire interior en relació a les condicions exteriors i alterada per la forma i composició de les envolvents.

Adaptar la metodologia projectual a la societat de la informació, entenent el projecte com a procés projectual, sense apriorismes més enllà de la informació; procés empíric més que procés lineal racional; gestió de la informació establiment de paràmetres, codificació de la informació, diagrames i mapes mesurables, programació de processos de disseny per obtenir sistemes, famílies de projectes, visualització del tipus, posada a examen del prototip, aproximació a les noves eines de software contemporani.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 2017
Data Final 2018
Títol Laboratori d’habitatge col·lectiu. TAP-PTE, ETSAV 2017-2018
Missió Programa docent
Tipologia Taller de projectes
Emplaçament Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, ETSAV
Professors Rosa Rull, Francesc Pla, Helena Coch, Lucrecia Calderon i Roger Señis
Col·laboradors Patronat Municipal de l’Habitatge, Ajuntament de Barcelona, diverses sccl

Articles Relacionats

Privat: El Bosc Habitat

Exposició dels treballs de curs dels estudiants del Taller de Projectes IX de l’Escola d’Arquitectura del Vallès ETSAV-UPC | 2n quadrimestre curs 2017-2018 Del 13 de Juny al 16 de Juliol, Estació FGC de La Floresta   ACTE INAUGURAL | 13 de Juny 10.00h, Estació de La Floresta   Aquesta exposició recull els treballs que... Read more »

Sobre el Laboratori d’habitatge col·lectiu

Trobo moltes coses extraordinàries d’aquest TAP ¹ que, com sabeu, conec en profunditat des de l’última edició. Una de les coses que el fa tan dinàmic i atractiu és que es va reinventant a cada pas.   D’entre algunes de les coses que destaquen és el vostre interès en projectar formes alternatives d’habitatge. Interès creixent que... Read more »

Formular un model de masoveria urbana municipal

Al juliol del 2014 una colla de joves van fer una ocupació reivindicativa de les cases dels mestres de La Floresta, a Sant Cugat del Vallès, un edifici de sis cases de propietat municipal enganxades una a l’altra que estava en desús. La seva reivindicació era aconseguir que aquells habitatges esdevinguessin, amb el suport de... Read more »