La Floresta,

Reforma d'habitatge al carrer Manuel de Falla

La família Soler-Vallès vol transformar en el seu habitatge habitual un pis situat en una finca entre mitgeres construït als anys 60 al carrer Manuel de Falla, al barri de Sarrià de Barcelona. La distribució existent i l’estat actual de l’habitatge demanen una reforma complerta que s’adeqüi a les necessitats de l’usuari i als estàndards normatius vigents.

La distribució en qüestió és carrinclona, trossejada i genera excessives servituds de recorregut. L’espai interior de l’habitatge queda dividit transversalment per un mur de càrrega que determina la divisió entre les zones comunes i les estances. La zona humida, conformada per la cuina i el bany, ocupa l’estança que dona al pati de llums per on circulen els conductes d’aigua, gas i sanejament. La cuina, excessivament distant als espais de la sala i el menjador, és massa petita. La mida dels passos i de les estances obeeix a uns estàndards antiquats que, en alguns casos, com en les alçades de pas o les amplades de porta, ja no són legals ni adequats.

Els espais, per tant, donen a dues orientacions. A la façana sud, oberta al carrer, l’àmbit comú desemboca a una terrassa, mentre que les habitacions s’obren amb finestres de diverses mides. A la façana posterior, la del pati de llums, la cuina s’obre amb una finestra i les habitacions desemboquen a un safareig, únic espai del pis que no ha estat apropiat com a interior.

La proposta interior

El projecte de reforma es basa en invertir la distribució existent de manera que la vida social de l’habitatge –cuina, sala i estudi– gaudeixi de la relació amb el carrer i amb la llum del sol, fent que els usos més íntims, com els dormitoris, se situïn al voltant del pati de llums, a la zona interior.

La nova distribució pretén encadenar espacialment i funcionalment tres grans paquets funcionals al front de façana –la cuina, la sala-menjador i l’estudi– permetent la relació transversal dels espais socials de la casa. Per això, es proposen dues noves obertures en el mur de càrrega interior, de mida de porta, que permeten un major gaudi de les condicions naturals del carrer. Alhora, la reforma no dona per bona l’envaneria existent ni els corredors de distribució, estrets i foscos.

Aquesta distribució contempla diverses adequacions estructurals: l’obertura de nous àmbits de pas en un mur de càrrega, l’ampliació de l’alçada lliure de les portes que es conserven, el reforç de la vora de la galeria-safareig per suportar un nou tancament i la reparació de la biga de remat existent.

La proposta estructural

La nova proposta de distribució i les seves implicacions en l’estructura resulten d’un estudi acurat del sistema estructural, de l’estat de conservació de l’immoble i del projecte de reforç executat l’any 2005.

La solució estudiada passa per la implementació d’un doble perfil corregut a banda i banda del mur on s’ha de practicar la possible nova obertura i per fixar-lo ritmadament a base de connectors passants. Aquests dos perfils, junts, formen un llindar que permet, sense apuntalaments ni riscos en l’execució, l’obertura d’una nova porta de pas. Alhora, aquest doble perfil transversal permet aportar un element de riosta avui inexistent en el sentit oblic a la façana, que treballarà com a tirant i grapa correguda sobre les fissures verticals detectades.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 25/06/2014
Data Final 30/05/2015
Títol Reforma d'habitatge al carrer Manuel de Falla
Missió Projecte Bàsic, Projecte Executiu, Direcció d'Obra
Tipologia Reforma Interior
Emplaçament Sarrià, Barcelona
Superfície 75,30 m2
Promotors Jordi Soler i Pla / Família Soler-Vallès
Pressupost (PEM)
Arquitectes Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors Xavier Mora (aparellador), Robert Brufau (estructura)

Articles Relacionats