La Floresta,

Arxiu Comarcal de La Selva

Un edifici urbà, un exercici d’integració

El repte del projecte ha consistit en inserir dins de la trama urbana d’un casc antic de cases baixes i carrers estrets el volum construït d’un equipament del caràcter i l’envergadura d’un arxiu. La decisió d’emplaçar l’Arxiu Comarcal en la trama urbana de Santa Coloma de Farners respon a la voluntat de donar valor a aquesta activitat, normalment ubicada a les àrees suburbanes de les poblacions, assignant-li un lloc privilegiat, visible, accessible, és a dir, inserint-la dins de la vida del poble. No només l’activitat de l’arxiu ha de gaudir d’aquest emplaçament, sinó que és el propi arxiu que amb aquest emplaçament vol mostrar la seva activitat i convidar a utilitzar-lo com a edifici més públic.

Tenint en compte que, a més a més, dues terceres parts d’aquest tipus d’edificis van destinades al dipòsit de documents –funció que exigeix espais tancats, protegits i de gairebé nul·la relació amb l’exterior–, ubicar un edifici eminentment opac en aquesta cantonada tan urbana demana una adequació volumètrica a l’entorn construït que ha convergit, d’una banda, en una decisió de tractament de la façana i, de l’altra, en una clara separació programàtica que ha permès una planta baixa oberta i pública.

La coberta comença embolcallant l’última planta, la tercera, que queda enretirada del pla de façana. Desapareix. Així, el parament ceràmic entre els tres forjats inferiors, l’autèntica façana, s’adapta a les altures de les finques veïnes renunciant a part de la seva possible altura.

Aquesta adaptació es fa més explícita quan la volumetria manté l’alineació de contacte amb la finca veïna, número 1 del carrer del Centre. Aquesta reculada permet, al mateix temps, oferir una resposta al carrer Hospital que té, en aquest punt, la façana de l’Arxiu per frontal. Aquest tram de parament també reflecteix el ritme d’obertures de la finca veïna, produint un àmbit de transició entre dues arquitectures d’escales diferents.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 12/2006
Data Final 11/03/2015
Títol Arxiu Comarcal de La Selva
Missió Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte Executiu, Direcció d'Obra
Tipologia Obra nova
Emplaçament Santa Coloma de Farners, Girona
Superfície 1,570 m2
Promotor Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Pressupost 2,702,276.00 € (PEM)
Arquitectes BOPBAA, Eva Serrats
Col·laboradors Manolo Baquero (projecte), Núria Picas (projecte), Iñigo Azpiazu (projecte), Jorge Raedó (projecte), Antoni Cumella (ceràmica), Laura López (projecte), Soledad Armada (projecte), Stefan Kalbarch (projecte), Xavier Mora (arquitecte tècnic), BOMA S.L. (estructura), AJ Ingeniería S.L. (instal·lacions)

Articles Relacionats