La Floresta,

Hotel Gran Via L’Hospitalet

El nou hotel se situa a l’Avinguda de la Gran Via del barri de Santa Eulàlia de L’Hospitalet de Llobregat, una de les principals avingudes d’accés a la ciutat de Barcelona, amb un tràfic intens de vehicles rodats, prop d’infraestructures ferroviàries (FGC) i de diversos serveis urbans. A més, està situat en un carrer que fa de frontera entre un barri bàsicament residencial, amb edificació entre mitgeres i elevada densitat, i un barri comercial i de negocis que es caracteritza per edificis alts i aïllats.

La parcel·la és un solar rectangular de 539,60 m2 amb un costat esbiaixat, que limita amb el carrer Natzaret a nord i amb la Gran Via de L’Hospitalet a sud. Al costat est llinda amb un edifici d’habitatges que va variant d’alçada fins a arribar a PB+5, i a l’oest amb una escola, el col·legi públic Prat de la Manta, amb construccions de diferents alçades.

El nou Hotel serà, doncs, un fragment important de la nova façana de L’Hospitalet. La seva singular ubicació el farà panoràmic des de la Plaça Europa i des dels vials de la Gran Via. El seu volum, des d’aquesta confrontació, formarà part d’un paisatge clarament liderat pels edificis aïllats, alts i singulars. I, a la vegada, com a parcel·la encara lligada a la ciutat densa, i pertanyent a una darrera seqüència de parcel·les entre mitgeres, també ha de donar resposta a una mirada urbana més domèstica, potser de caràcter més habitacional, i més de grup.

D’aquí que, combinant els particulars paràmetres resultants de la volumetria de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità que afecta la parcel·la i donant resposta a aquests requeriments paisatgístics, l’edifici expressa aquestes dues escales a través d’una morfologia unitària, però atenta a aquests estímuls.

Des d’un punt de vista metropolità, l’edifici s’expressa en grans gests, voladissos, retícules, arestes, ràfecs precisos per oferir una volumetria vinculada als nous referents singulars. D’altra banda, la seva capacitat i les seves reculades s’adeqüen progressivament a una segona escala, més urbana i domèstica, que lliga l’edifici al teixit continu i homogeni que aquí comença.

Una mostra d’aquesta actitud dual són els tendals de protecció de les obertures, que, tot i respondre a un sistema d’estalvi energètic i de confort interior, referent clàssic del gran hotel urbà, alhora fan explícit aquest trànsit de la vida domèstica a la gran escala.

L’hotel s’implanta en el terreny ocupant tota la superfície de la parcel·la en les dos plantes soterrades destinades a aparcament i serveis. Tant la planta baixa com l’entresol es retiren 3m del carrer Natzaret i de l’avinguda de la Gran Via. A partir de la planta primera es torna a ocupar tota la superfície exceptuant un reclau de separació de 3m amb l’escola on el cos habitacional fa practicables les obertures de les habitacions. Una vegada assolida la planta segona, tal i com s’indica en la Modificació Puntual del PGM, la façana es retira en un espai de 3x5m a la façana que llinda amb l’edifici d’habitatges. La part de la construcció que dona al carrer Natzaret arriba a tenir una alçada de PB+4 i a partir de la cinquena planta s’endarrereix 8m de la façana, mentre a la part que dona a la Gran Via l’alçada màxima és PB+6.

L’edifici s’organitza en tres estrats: els soterranis, el vestíbul i el cos habitacional. Els dos estrats inferiors s’organitzen, al seu torn, en tres franges en planta: dues bandes laterals destinades a accessos i serveis i una franja central concebuda com un àmbit únic, diàfan i passant. La franja d’accessos i serveis que llinda amb l’edifici d’habitatges al nord-est, concebuda com a principal, recorre l’edifici de dalt a baix. La franja oposada combina la ubicació de la rampa d’aparcament, l’accés principal i el gran pati lineal obert, de separació amb l’escola.

L’entrada principal de l’hotel es troba a l’avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet, mentre l’entrada a l’aparcament, així com una entrada secundària destinada a serveis i mercaderies, s’ubica al carrer Natzaret.

La façana de ponent és la principal, la que es contempla des de la plaça Europa, la més exposada. El reclau que fa possible la llum natural al vestíbul i dona lloc al cos habitacional central és l’argument compositiu. Les franges opaques, tractades a nivell d’acabat igual que les façanes principals, emmarquen la retícula vidriada central. La terrassa superior tanca la composició oferint una imatge d’equilibri gens residual. No es concep com una mitgera. Els tendals, que alhora van variant, formen el teló de fons predilecte de la ciutat panoràmica i del pati de l’escola.

Programa funcional

L’Hotel s’organitza amb una franja d’escales, ascensors i altres espais de serveis ubicada a la mitgera que limita amb l’edifici d’habitatges. A la mitgera oposada, la que llinda amb l’escola, se situa la rampa d’accés a l’aparcament i a les plantes superiors un pati. A la zona central es despleguen la resta de funcions i espais, així com les habitacions de l’hotel.

La rampa permet accedir a dos plantes soterrades d’aparcament on també hi ha sales de màquines i altres espais d’instal·lacions i serveis. A la planta soterrani, on hi ha dos espais lluerna en les façanes per a poder tenir llum natural, hi ha la zona d’esmorzars, sales de reunions i polivalents. A la franja de serveis s’agrupen la cuina i els lavabos i, al costat oposat, a més de la rampa, els despatxos.

A través de la Planta Baixa es fa l’accés principal per l’avinguda Gran Via de L’Hospitalet, significat per una reculada de 3m de la façana en planta baixa i a l’entresol. A més a més de l’entrada secundària destinada a serveis i mercaderies, en aquesta planta també hi ha l’espai destinat a l’atenció dels clients, així com una zona d’estar, un bar i una cafeteria. Aquesta planta es desdobla per a poder ubicar un entresol amb habitacions.

La resta d’habitacions es troben a les plantes primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena, de diferents mides i de característiques distintes entre elles segons les necessitats de cada nivell. Finalment, a la darrera planta s’ubica una terrassa accessible per als clients de l’hotel, mirador panoràmic sobre la ciutat i la muntanya de Montjuïc.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 05/11/2017
Data Final En curs
Títol Hotel Gran Via L’Hospitalet
Missió Avantprojecte, Projecte Bàsic
Tipologia Obra nova
Emplaçament L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Superfície 5,579.64 m2
Promotor Compras y Alquileres Transunion S.L.
Pressupost 4,761,439.26 (PEM)
Arquitectes Eva Serrats, Francesc Pla
Col·laboradors Olga Salve (projecte), Giovanna de Caneva (projecte), Oriol Valls (projecte), Víctor Bauzá (projecte), Carlota de la Presa (projecte), Javier Meliz (arquitecte tècnic), Paulino Vicente (consultor estructures), Josep Alcañiz i Marc Anmella (A2 Enginyers, Anmella & Alcañiz Enginyers Consultors, SLP, consultors enginyeria), Xavier Ferrés (consultor façanes)

Articles Relacionats