La Floresta,

La Balconada

Els estudis de desembre 2017, El Moll de la Fusta, estudi estratègic d’encaix urbà i El Moll de la Fusta, estudi de millora de l’accessibilitat i el confort, emmarquen la present actuació de projecte. S’hi defineixen quatre àmbits urbans: La Mercè-Ample, El Saló, El Balcó i L’Esplanada; susceptibles d’acollir diferents tipus d’activitat en base a les seves característiques físiques i a la proximitat i accés al Gòtic Sud. En aquests estudis, els dos àmbits centrals, entre la façana del Passeig de Colom i la barana del Balcó, s’identifiquen com d’urbanització immediata.

En el marc del Pla de Barris, la Balconada, concretament la franja de 15 m d’amplada entre el carril per a bicicletes i la barana sobre la Ronda, s’estableix com a actuació prioritària, atenent a:

– La millora de les condicions de confort, bàsicament ombra, per a facilitar-ne l’ús com a lloc d’estada.

-L’aportació, en la mesura del possible, de vegetació, sobretot per a estirar la Plaça Medinaceli, “Porta Veïnal”, cap a l’aigua.

-L’establiment d’espais per a activitats de lleure i d’exercici físic no reglat, esport urbà, permanents o temporals.

-La implantació d’una infraestructura de subministrament bàsica, canaleta longitudinal, i de llocs d’emmagatzematge i de connexió de serveis.

-El reconeixement dels itineraris d’accés, existents i nous, construint-ne la continuïtat, amb topografia adaptada i senyalística específica.

En la primera fase, objecte d’aquest Projecte Executiu de Reurbanització de l’Espai Superior al Moll de la Fusta “La Balconada”, es plantegen 5 accions localitzades en quatre àmbits per a començar a avançar en l’objectiu d’establir condicions físiques de l’espai útils per a acollir activitats veïnals i per a fer visible l’arrencada del procés de transformació del lloc.

Desmuntatge i recuperació de les bigues de fusta laminada

Es tracta de “baixar” a terra 16 bigues de les antigues guinguetes del Moll de la Fusta, totes menys les que suporten la Gamba Mariscal, i restaurar-les per a fer-ne elements de suport d’activitats i de delimitació i qualificació de l’espai. A més de recuperar la qualitat de les superfícies de fusta, es proposa dotar-les d’elements sobreposats que permetin el seu trasllat, rodes i nanses, entre punts fixes d’ancoratge securitzat. Les cadires de plàstic collades a sobre, tipus estadi i teatre a l’aire lliure, permeten utilitzar-les còmodament com a llocs per a seure.

L’Umbracle

Una gran pèrgola de 1 000 m2delimita un espai central, davant l’antic convent de la Mercè, protegit del sol amb un sostre d’ombra baix i acollidor. Els pilars metàl·lics de suport son una prolongació de les estructures apantallades de la llosa reticular de l’aparcament subterrani. Una doble biga Boyd, de quasi 15 m, defineix una estructura de deu costelles perpendiculars al mar que suporten les corretges que estabilitzen el conjunt. L’ombra ve donada per una malla d’acer de doble torsió que suporta un conjunt de càpsules de plàstic de colors variats, sostre horitzontal a 3,5 m del pla de terra. L’efecte del conjunt és el d’un espai obert però de límits ben precisos, que, per la lleugera catenària de la malla, els suports verticals subtilment  i alternativa inclinats, l’encreuament visual dels tensors superiors i la varietat de colors dels punts d’ombra, suggereix la imatge d’un envelat festiu de la costa.

 El Pati

Com a complement de l’Umbracle, un gran espai de superfície equivalent, buit d’obstacles, qualificat per una malla de marques a terra. Aquestes marques han d’ajudar a organitzar les activitats temporals que s’hi puguin desenvolupar, actives o estàtiques, determinant ritmes, distàncies, distribucions, … En aquest espai, al llarg de la vorada de límit del carril per a bicicletes, es preveuen punts d’ancoratge de les bigues recuperades desplaçables.

El Jardí de Medinaceli

Portar l’ambient verd de la Plaça del Duc de Medinaceli al Balcó té una doble intenció: introduir l’element vegetal i marcar, des de la primera fase, la intenció d’allargar la plaça fins a l’Esplanada del Moll de Bosch i Alsina. Es proposa implantar 19 hidro-jardineres acompanyades d’un gran escambell anular de fusta i suports metàl·lics que omple l’espai, com un gran pedrís de fusta, un fustís, que qualifica el lloc com a nou jardí romàntic, de distàncies curtes, de recorreguts alternatius, lleument laberíntic. La vegetació, margallons com a la plaça Medinaceli, bambú, flors i olors, enfiladisses, romàntica colonial. En aquest nou jardí urbà, d’escala i d’ús de proximitat, s’hi engloba el recinte existent de jocs infantils i s’hi integren dues pistes per a petanca sobreposades al paviment.

La Pista de Patinets

Amb accés des de la via ciclable que segueix tota la balconada es proposa dibuixar a terra una pista d’entreteniment lúdic per a patinets de roda petita que incrementa l’oferta d’activitats permanents a la Balconada. Aquest circuit variat i de recorreguts múltiples s’organitza esquivant i integrant els elements urbans existents en aquest àmbit. Es planteja un nou gual d’accés directe des de la via per a bicicletes per a tenir una doble entrada-sortida entre els dos elements urbans.

Aquestes 5 accions, concentrades en quatre llocs, descomponen longitudinalment el conjunt de la Balconada (650 m) en set o vuit àmbits d’entre 50 i 90 m de llargada. En la segona fase del projecte es podrà afrontar una segona pèrgola umbracle, a la banda de Colom, altres pistes per a activitats lúdiques, un acompanyament de l’entorn de la Gamba Mariscal, a més de resoldre la canal longitudinal de serveis, la il·luminació i el subministrament d’aigua, l’equipament sonor del conjunt, la connexió inalàmbrica, els armaris i altres elements de suport a les activitats, i de millorar accessos i senyalística des del més lluny possible.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 02/02/2018
Data Final 12/07/2019
Títol La Balconada
Missió Avantprojecte, Projecte Executiu
Tipologia Urbanització
Emplaçament Ciutat Vella, Port de Barcelona, Barcelona
Superfície 7.460 m2
Promotor Foment de Ciutat, S.A., Ajuntament de Barcelona
Pressupost (PEM)
Arquitectes Oriol Clos, Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors Olga Saro (projecte), Oriol Valls (projecte), Victor Bauzá (projecte), Giovanna de Caneva (projecte), Carlota de la Presa (projecte), Olga Salve (projecte), Miquel Arias (projecte), Roberto Roel Gabriel (projecte) Clara Gassull (fotografia), Lisbel Gavara (il·lustració), Josep Selga (botànica), Ivana Rossell i Pere Artís (acústica) Oneblock (il·lustració)

Articles Relacionats

Estudi estratègic d’encaix urbà del Moll de la Fusta

  El Moll de la Fusta, més de 30 anys després de la seva construcció, necessita una redefinició del seu paper a la ciutat. La reflexió ha d’ajudar a repensar el difícil encaix ciutat–port. La visió estrictament immobiliària dels espais portuaris necessita el contrapunt d’una aproximació més urbana que posi en valor la riquesa dels... Read more »

De carretera a carrer

La carretera es fa carrer. Segueix el mateix eix, amb llums que dibuixen la línia al cel i una discreta rugositat a terra, puntuada per LEDs.   La secció, estricta i capaç: dues vies per a cotxes i una pista bici a cada banda, segura, funcional, llegible, com a Flandes en medi urbà.    ... Read more »