La Floresta,

Habitatge al Passatge Gladiol

Avui, en rabiós directe i amb més rapidesa que mai, s’està destruint l’ecosistema de Collserola. El pla urbanístic vigent –Pla General Metropolità de 1976– està omplint la muntanya de cases unifamiliars aïllades, posant en joc la zona d’ordenació en edificació aïllada 20a/10, una qualificació del sòl en flagrant incongruència ecològica.

Construir un habitatge unifamiliar aïllat de nova planta al Passatge de la Salut de La Floresta, al municipi de Sant Cugat del Vallès, implica edificar al Parc de Collserola.

En una parcel·la en forma de polígon irregular de cinc costats, amb una topografia de pendent aproximat del 25%, es proposa un edifici a quatre vents recollit a la part sud-oest del solar, format per una planta baixa i una planta pis. L’accés principal a l’habitatge es produeix en planta baixa arribant des del Passatge de la Salut.

La casa s’acomoda al terreny respectant i posant en valor la vegetació que actualment pobla la parcel·la: alzines, roures i pins blancs en la seva majoria. Es mantenen totes les espècies arbòries existents i es talen només els arbres afectats per la nova construcció i els que amenacen caiguda, de manera que la vegetació i la topografia original romanen inalterades en més d’un 40% de la superfície de la parcel.la.

El volum edificat es desenvolupa en tres cossos: el primer pren contacte amb el terreny en el seu extrem sud i manté l’alineació amb el Passatge del Gladiol. A partir d’aquest, neixen dos cossos consecutius que giren cap al nord donant lloc a un vestíbul-jardí a sud. La decisió de fixar el primer cos a la topografia fa que la resta de l’edificació en planta primera perdi el contacte amb el terreny natural. Així, la planta baixa es deslliga del terreny a la façana nord-est, aixecant-se lleugerament per damunt la terra. La idea de mantenir la casa elevada sobre el terreny en una parcel·la amb una pendent tan pronunciada situa el volum edificat en contacte visual permanent amb la vegetació i l’entorn. D’aquesta manera, l’habitatge es converteix en un mirador cap a l’horitzó i el paisatge.

A la planta baixa s’hi ubica l’accés principal des del Passatge de la Salut, a través d’un porxo rectangular, protegit per la vessant sud-oest de la topografia en pendent del solar i cobert per part de la planta primera. La totalitat de la planta baixa es recolza sobre un mur que conté les terres de la part sud-oest del terreny, i encara les seves obertures cap al nord-est. Aquesta planta conté dues habitacions dobles obertes a l’est, un bany amb la banyera a l’exterior, la sala de maquinària –caldera i dipòsit– i l’escala que la comunica amb la planta primera.

A la planta pis s’ubica el programa diürn, distribuït en els tres cossos units a través de l’espai de la sala d’estar. El primer cos conté la cuina i el menjador, el segon conté la sala d’estar; aquestes tres peces resten unides entre elles. El tercer cos conté la zona de lleure, la de treball i la de serveis: una sala polivalent, un estudi i un bany complet. Cada una de les sales reconeix una orientació diferent: el despatx s’obre a nord-oest; la sala polivalent, a nord-est; la sala d’estar, a est; i la cuina i el menjador busquen el sud. En aquesta planta se situa també una entrada secundària a l’habitatge lligada al Passatge del Gladiol, a través d’un porxo a sud-oest i un vestíbul-jardí.

L’estructura portant de l’edifici –parets, sostres i cobertes– es conforma mitjançant un entramat lleuger de fusta de pi i avet, format per una trama d’elements lineals de petita secció travats entre si mitjançant taulers OSB-3.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 14/04/2016
Data Final En curs
Títol Habitatge al Passatge Gladiol
Missió Projecte Bàsic, Projecte Executiu, Direcció d'Obra
Tipologia Obra nova
Emplaçament La Floresta, Sant Cugat del Vallès. Barcelona
Superfície 143,55 m2
Promotor Néstor Domènech, Elisabet Beltran
Pressupost 255,680.00 € (PEM)
Arquitectes Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors Adrianna Mas (projecte), Cristina Brun (projecte), Giovanna de Caneva (projecte), Miquel Arias (projecte), Guillem Bigas (projecte), Olga Salve (projecte), Olga Saro (projecte) Clara Gassull (fotografia), Javier Meliz (aparellador), Paulino Vicente (estructura), TDI (enginyers), Alumades (finestres alumini-fusta), Euronit (façanes hydropanel), Termochip (panells sandwich), Cobertes Reser SL, KLH, VIROC InvestWood, MAUSA, EXO3 Geotecnia, NIXPROFUSTA, ANIMA

Articles Relacionats

Una casa entre arbres

La Casa del Passatge Gladiol, un habitatge unifamiliar aïllat de nova planta a La Floresta, s’acomoda al terreny respectant i posant en valor la vegetació que actualment pobla la parcel·la. La idea de mantenir la casa elevada sobre el terreny en una parcel·la amb una pendent tan pronunciada situa el volum edificat en contacte visual... Read more »