La Floresta,

Passarel·la Can Can per a vianants i bicicletes

La passarel·la creua aèriament les línies ferroviàries R7 i R8 d’ADIF i la línia Barcelona-Terrassa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per comunicar els barris de Can Ametller i Can Cabassa de Sant Cugat del Vallès i donar accés directe a l’estació Hospital General dels Ferrocarrils. D’aquesta manera fa possible la relació entre el nou Parc Empresarial Can Ametller, convertit en una zona de creixement terciari que genera un flux continuat d’oficinistes, l’estació dels Ferrocarrils, l’àrea de l’Hospital General de Catalunya i la Universitat de Catalunya, comunicació avui en dia dificultosa degut al tall que suposa la infraestructura ferroviària. Amb aquest vincle, la passarel·la aporta vitalitat i permeabilitat territorial a la zona, i relaciona l’Hospital General amb un territori llunyà, ara accessible, que pot esdevenir un espai de gaudi per als pacients.

La passarel·la es desenvolupa seguint la llei del mínim esforç, la de la drecera, la del camí natural, amb la suau gesticulació necessària per absorbir els diferents condicionants de gàlib, topografia i accessibilitat, sintetitzant en un traç sinuós els principis de mobilitat equitativa, sostenible, eficient i segura previstos en el pla de mobilitat local. La passarel·la, convertida en un artefacte passiu no mecanitzat, redunda en la idea de camí, de circuit lúdic, i posa l’èmfasi en l’acte de caminar com a acció subversiva que permet reinterpretar el territori i com a eina estructural de transformació urbana. El pont estableix una relació sensual amb el paisatge, defineix una seqüència d’episodis paisatgístics i de vincles amb el territori.

A més a més de servir a les necessitats de permeabilitat territorial, connectivitat estratègica i possibilitat de relació entre equipaments, la passarel·la reivindica el trajecte com a espai públic. Es configuren uns trams de plaça, espais d’estada i contemplació que posen l’èmfasi en la relació amb l’entorn proper i el paisatge llunyà i que defineixen un recorregut que entronca amb la idea contemporània de parc lineal. La passarel·la es desdobla per donar intimitat al caminant i permetre l’accés a les dues andanes de l’estació.

L’estructura evita trepitjar el terreny ferroviari, eludint el difícil diàleg amb ens inaccessibles obsessivament preocupats per la protecció del seu àmbit i les tasques de manteniment i millora de la infraestructura ferroviària.

La construcció de la passarel·la es resol amb un únic sistema constructiu basat en l’addició d’un nombre reduït de peces prefabricades que posa l’èmfasi en el taulell com a cinta contínua, no en el suport.

La solana que cau en un pont que es desenvolupa en direcció nord-sud fa necessari un sistema d’ombra, que s’aconsegueix manipulant una malla de doble torsió a partir de la tècnica de ganxet, però amb tots els requeriments de seguretat i resistència. Això permet generar un àmbit de benestar a mig camí, un lloc on aturar-se.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 27/05/2016
Data Final En curs
Títol Passarel·la Can Can per a vianants i bicicletes
Missió Projecte Executiu
Tipologia Urbanització
Emplaçament Sant Cugat del Vallès. Barcelona
Superfície 707,5 m2
Promotor SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès S.A. (PROMUSA), Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Pressupost 3,266,426.82 € (PEM)
Arquitectes Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors BBG (estructures), Javier Meliz (aparellador), Adrianna Mas (projecte), Giovanna de Caneva (projecte), Guillem Bigas (projecte), Olga Salve (projecte), Miquel Arias (projecte) Clara Gassull (fotografia)

Articles Relacionats

La llei del mínim esforç

Sant Cugat té, entre d’altres peculiaritats, dos recorreguts ferroviaris que acaben trobant-se, sense connectar-se, a l’entorn d’un equipament sanitari de primer ordre com l’Hospital General de Catalunya i d’una zona d’expansió comercial i d’oficines, Can Ametller. Aquesta coincidència de recorreguts genera una divisió entre ambdues bandes. El gran repte per a l’Ajuntament del municipi és... Read more »

Les passeres, l’entorn condiciona la solució

Un pont o una passera té en el seu sentit més bàsic l’objectiu d’unir dos punts separats per un desnivell o un element que impossibilita fer un camí sense haver d’elevar-lo. Quan el pas està pensat per a vianants, com a éssers molt vulnerables davant el trànsit, l’entorn condiciona absolutament quina solució es tria per... Read more »

Com protegir un vianant a l’AP7

L’aposta per donar importància a les persones que van a peu o en bicicleta pot semblar una batalla perduda a aquells espais en què el cotxe ha esdevingut el protagonista indiscutible. Les autovies i grans eixos de connexió entre carreteres continentals i intercontinentals són a cop d’ull un lloc totalment hostil per als vianants. Tot... Read more »