La Floresta,

Punt Verd de barri modular i autosuficient de la Ciutat de Barcelona

Projecte per a un nou Punt Verd de barri modular i autosuficient de la Ciutat de Barcelona

Disseny del Mòdul

El Mòdul es presenta com una construcció oberta, pròpia de l’imaginari de l’espai públic i de la concurrència. S’ofereix com un lloc de trobada, d’intercanvi i de coneixement. Un espai on ve de gust anar i quedar-se, que promou la interacció i que dignifica i reivindica el seu protagonisme social dins el barri.

Per això no s’amaga. Al contrari, s’exposa. I tampoc es tanca, es protegeix.

El pavelló ens regala la tipologia d’un àmbit sol•lícit, que vol agradar. Fins i tot, quan està tancat.

La plataforma on tot s’instal•la, lleugerament elevada, fa de safata on mostrar i recollir l’activitat. Sobre la seva superfície continua, s’aniran disposant els diferents contenidors i dipòsits construint una organització que també pot ser un recorregut. Enmig, una cabin­a, aquesta si tancada, confortable i panoràmica, des d’on tot s’organitza.

Damunt, un ample coberta significa el lloc i protegeix del sol i de la pluja. Al perímetre, es desplega una reixa calada quan toca tancar, deixant tamisada la peculiar escenografia del cicle d’un barri, de la gestió de les coses petites, fins l’endemà.

Implantació i versatilitat

El Mòdul es construeix a partir de 4 contenidors marins de 20 peus (6,00 x 2,40m) units pels seus costat llarg. El conjunt, lliure de paraments verticals, forma una plataforma de 57,6m2 diàfans (6,00 x 9,6). Aquesta silueta en planta es disposarà exempta, arrambada o enquibida, segons sigui l’àmbit d’ubicació. Alhora, la disposició de la rampa d’accés, compatible amb qualsevol dels costats i la instal•lació lliure de la cabina tancada del coordinador, acaben d’acomodar i orientar el seu funcionament en planta.

Cada un dels contenidors porta fixada la franja de coberta que li correspon. Els dos contenidors límits, al seu torn, fixaran les dues franges de coberta límit per garantir el ràfec de protecció necessari. La silueta de coberta resultant, però, es podrà adaptar. Adaptar a la geometria de l’entorn, donant resposta a un dels 3 models d’implantació, a la presència d’un arbre, a la orientació solar…De manera que el gàlib de la plataforma i el gàlib del ràfec de coberta no nomes no son coincidents sinó que poden variar segons el Projecte d’Implantació.

Aquesta decisió no fa variar el sistema constructiu, ni el mecanisme de muntatge, ni el de transport, ni el d’instal•lació in situ. Els contenidors es transporten com a tals, costumitzats de taller, i es dipositen sobre peus regulables que s’hauran d’estabilitzar sobre el terreny. La rampa adaptarà el desnivell resultant. Els treballs d’assemblatge i equipament finals, seran mínims.

Ordenació dels usos

Cada una de les disposicions finals, que donaran diferents condicions de límit al pavelló, justifica la ubicació concreta de la cabina de treball, la rampa i el ràfec de coberta.

Els diferents contenidors i dipòsits, es distribueixen sobre la plataforma, ocupant el perímetre exterior, rodejant la cabina i disposant-se a mode d’illeta. Aquesta estratègia permet bellugar-se en un espai airejat i segur.

La col•locació dels diferents punts de recollida anirà acompanyada d’un dispositiu gràfic que ajudarà a entendre el seu us i organització. Un tub perimetral, a mode de guarda rail, habilita i fa segur tot el perímetre exterior on situar recipients grossos i mitjans. També els protegeix de la reixa enrotllable. Alhora, el perímetre de la cabina interior permet la ubicació dels més petits que necessiten prestatgeries modulars per endreçar-se.

D’aquesta manera, el recorregut i la distribució explicarà un sistema, una manera d’endreçar i classificar, sempre a la vista, que no demanarà necessàriament de l’apilament o sobreposició. Alhora, el canvi i adaptació dels sistemes d’emmagatzematge i els tipus de recollida, que va evolucionant, no suposarà més transformacions que la reconfiguració dels conjunts de reciclatge en l’espai. Igual que ho suggereix, a cada Punt Verd concret, la planta d’adaptació o les especificitats de barri o campanya de recollida que convingui.

Així, el funcionament del nou Punt Verd comença amb l’obertura mecanitzada de les reixes perimetrals de seguretat. Podent optar-se per obertures parcials de trams concrets segons les condicions del lloc i l’horari.

La cabina panoràmica que recull el petit despatx, el canviador i el lavabo del personal, fa de lloc de comandament. Per això es deixa veure des de fora i permet el control perimetral des de dintre. És també un far, la làmpada de centre i el lluernaris natural de la plataforma. Sempre hi ha algú atent i sempre et sents acompanyat.

El seu tancament vidriat, alhora, podrà ser el suport gràfic de les informacions de conjunt, mentre que les informacions direccionals d’indicació i categoria, s’aniran despenjant del sostre, com pestanyes d’un arxivador. També podrà ser opcional el gràfic de recorregut sobre el paviment, etc.

Eficiència energètica i cicle de vida dels materials

Eficiència energètica

El pavelló consumeix molt poc. La seva vocació hipòstila, oberta però protegida per l’espai d’emmagatzematge i classificació, fa de l’aire lliure, tant segur i imprescindible a partir d’ara, la millor de les garanties.

La llum natural és la protagonista per l’espai obert com per la cabina tancada. Aquesta, al seu torn, tindrà una lluerna, protegida de la radiació per les plaques solars inclinades que li faran de visera. Les plaques alimentaran el consum de l’enllumenat de servei requerit i l’alimentació dels motors de les reixes enrotllables, que podran, alhora, disposar dels sistemes manuals alternatius als elèctrics.

Es preveu que el lavabo del personal sigui un equipament modular. Al que s’accedeix des de l’interior de la cabina però queda ubicat i ventilat a l’exterior, com un contenidor més. El sistema industrialitzat, no nomes resol amb eficàcia el manteniment i emmagatzematge autònom dels residus, sinó que es podrà reposar periòdicament, segons un regim de neteja prefixat.

La cabina, reduïda en dimensions, tindrà una adequada resposta en períodes calorosos, no rep radiació i està ventilada en horitzontal i per la lluerna. A l’hivern, s’utilitzarà un petit dispositiu d’escalfament alimentat per les plaques fotovoltaiques.

L’autonomia de consum i de serveis, finalment, es completarà amb un dipòsit de filtratge d’aigües de neteja. Aigües brutes recollides del manteniment de l’espai de treball, que en cap cas es permetrà que s’infiltri al sol o es desaigüi en el sistema de xarxa publica sense el filtratge i extracció dels dipòsits contaminants. L’aigua plujana recollida a la coberta, podrà assistir aquest sistema de neteja i filtratge, mitjançant la seva acumulació en un dipòsit que es col•locarà, com un contenidor més, entre els de reciclatge.

Cicle de vida dels materials

La carcassa del Mòdul serà reciclada. Aquesta és la decisió més important en quan a l’impacte de la construcció dels nous Punt Verds. L’estructura és reciclada. A taller és manipula, s’adequa i finalment es tracta amb laques naturals i compostables, necessàries per estar a la intempèrie i per allargar la segona vida útil dels contenidors.

A partir d’aquí, la resta de materials s’escolliran per la seva mínima petjada, facilitat de manteniment i reposició.

Entre aquest destaquen les fustes laminades, que s’utilitzaran en la tarima, les fusteries de la cabina, el rail de protecció o els plafons CLT de coberta.

Les reixes enrotllables de protecció seran d’acer i no pas d’alumini. Per la seva resistència i per oferir la possibilitat d’un cicle de vida més llarg.

Coherència i viabilitat constructiva

Tant si el model d’origen del contenidor és el Dry Bank (amb paraments) com si ho és el Tank (només l’esquelet i la base), la seva part resistent i plataforma de base s’aprofita. Es tracta i es reutilitza.

La seva manipulació i transport permet l’adició, el transport, la instal•lació i la desinstal•lació de forma senzilla.

La elecció del contenidor marí de 20 peus i la seva adició fins a 4 unitats ofereix una superfície molt aproximada a la requerida. És de senzilla instal•lació i regulació de desnivells del sòl.

L’estructura alhambrica dels contenidors, alhora, permet utilitzar-la com a suport de la coberta i com a protector de les guies de tancament perimetrals. Suport dels plafons de coberta, mitjançant uns petits nans que aniran permeten la seva fixació i gestió de la pendent de desaigua.

Alhora, es preveu que cada un dels contenidors pugui ser transportat amb el tram de coberta que li pertoca, deixant pel muntatge in situ, només, els 2 trams exteriors que es suporten també a amb un tornapuntes. L’ús dels plafons com grans teules solapades, permet la gestió de les pendents de desaigua per geometria.

L’ús d’un plafó de CLT facilita els voladissos proposats sense necessitat d’estructures suplementaries, agilitza el transport o el seu intercanvi amb independència de la resta del conjunt.

Sobre aquesta base constructiva, es disposa la cabina. Poden col•locar-se lliurament segons la gestió del perímetre i l’adaptació del prototip a l’entorn. Únicament el plafó superior de lluerna s’ajustarà segons l’opció prefixada.

Tot el mòdul es munta primer a taller, en sec i mecanitzat. L’estucatge dels components facilitarà la seva combinatòria per quan toqui formats d’adaptació.

Cost i manteniment

La proposta es basa en revertir la idea d’espai tancat per tot el Punt Verd. El projecte només preveu tancats els 9m2 de cabina i el lavabo, que s’adquireix conformat industrialment. La resta dels 50m2, estan protegits per una coberta, son tancables mitjançant reixes perimetrals enrotllables de trams estàndards però no respondran als estàndards d’espais interiors.

Alhora, la decisió fundacional d’utilitzar contenidors marins com estructura de suport i estructura de transport, optimitza en gran manera els recursos. Finalment, el projecte no reclama una gran adaptació de l’entorn in situ. Demana d’un redisseny geomètric, que no de sistema, però s’adequa sense massa complicació a l’entorn. Ja sigui pel poc pes, per la facilitat d’adequació dels nivells i solució de la rampa, per la senzillesa en l’obtenció d’ombra o la protecció a la pluja.

Els materials i la seva utilització son els propis. Taulells marins com s sol quasi industrial, contenidors com estructura de transport, reixes d’acer com a tancament de seguretat resistent, ràfecs que fan inaccessible la coberta, materials de fusta en llocs pocs accessibles, guardar rails per fer possible els moviments dels diferents elements…de manera que es garanteix una usabilitat alta, en base a una mínima interacció sobre el continent, millor garantia de durabilitat i facilitat de manteniment.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici març 2021. Primera Fase
Data Final maig 2021. Segona Fase
Títol Punt Verd de barri modular i autosuficient de la Ciutat de Barcelona
Lema Punt Obert BCN
Missió Projecte i Direcció d’Obres
Tipologia Equipament
Emplaçament barris de Barcelona
Superficie 60 m2
Promotor Ajuntament de Barcelona. BIMSA
Pressupost (el de licitació)
Autors Francesc Pla, Eva Serrats i Irisi Alonso
Col·laboradors Jose Luis Hernández J2L ingenieros (enginyer), Morros+Dalamu (Arquitectura tècnica)