SEGUINT EL PEIX

Workshop Barcelona

Durant 5 dies les 6 escoles es van reunir a la ETSAV per començar a proposar possibles camins a seguir per cada un dels 3 reptes (Ceebu Jeen, Teranga, Sutura).

L’objectiu va ser el disseny d’unes estratègies que permetessin, a partir dels diferents anàlisi, diagnosi i posicionaments, transformar-les en projectes arquitectònics concrets. Va ser una Fase on es va construir la pregunta, l’enunciat de les diferents possibles actuacions. No es pretenia, per tant, simular un projecte dibuixat i definit en una setmana. S’aspirava a centrar la idea i a descriure des d’on pensar-la i amb què elaborar-la.

Fases del workshop:

Fase Zero

Individual i abans de començar el taller a Barcelona. Passejeu-vos per les vostres ciutats, reviseu la vostra biblioteca. Observeu. Detecteu imatges inspiracionals per a cada un dels 3 reptes (menjar junts, habitatge d’acollida, equipament veïnal dispers i de petit format) que s’han plantejat. Trieu alguna pràctica transformadora vinculada a les temàtiques que s’estan presentant, que tinguin un interès que vulgueu compartir. Un primer posicionament.

Poden ser fotografies, dibuixos, esquemes…Poden descriure pràctiques o hàbits detectats. També poden respondre a equipaments o projectes concrets, preferiblement existents.

Quan ens trobem a Barcelona ho compartirem.

Aquest primer exercici vol incidir sobre allò que ja passa. Potser parcialment, potser de forma espontània, potser casual o de forma “irregular”. No importa, tot suma. L’objectiu és exercitar una mirada intel·ligent sobre els vostres diferents entorns, construir un repositori de referents i començar el Taller des de vosaltres.

Fase Enunciat

Crearem 3 grans equips de treball, cada un atendrà 1 dels 3 reptes.

Cada equip de treball es dividirà en grups de 4 persones preferiblement.

Barrejats entre escoles i procedències. Les metodologies de treball seran les mateixes amb independència del tema que s’abordi.

Així, es proposa un treball operatiu que permeti produir material rellevant a partir de:

Primera jornada: Presentació

Després de les presentacions generals cadascú de vosaltres farà una breu explicació sobre les 3 imatges-idea que haurà portat.

Segona jornada: Aixecament 

Jornada dedicada a la comprensió dels emplaçaments escollits i de les temàtiques proposades. L’Aixecament és un dibuix síntesi que reuneix la definició de l’activitat i qualitats de lo existent, compatible amb la problemàtica que es vol resoldre i que comprometi el projecte d’arquitectura. On es situa la proposta en l’historial del conflicte o tema tractat. On es poden identificar els agents (tècnics, veïns, teixit associatiu, etc.) relacionats amb el projecte i definir unes estratègies d’interacció amb ells.

Format: Axonometria lliure il·lustrada. Imatge volumètrica on poden conviure les arquitectures del lloc, diagrames, fluxos i sistemes que poden ser rellevants.

Tercera Jornada: Percepte*

És el primer document proposat per l’estudi de disseny. Paraula sorgida d’unir els mots ‘percepció’ i ‘concepte’ – on una intuïció sobre la temàtica o el tipus de projecte que es vol portar a terme a tenor de tot allò après durant la primera Jornada queda reflectit en un únic document gràfic.

El percepte és una declaració d’intencions temàtiques, estratègiques, estètiques, que també poden arribar a ser tecnològiques, sorgides de la intuïció inicial.

Format: És una imatge única, generalment un collage, dibuix o fotomuntatge, i ha de mostrar primer enfocaments i objectes intuïcions programàtiques (concepte) sobre la materialitat específica de la percepció precedent

Quarta Jornada: Clips 

Clip de síntesi que estructura el repte i l’enfocament de l’equip a partir de la utilització de la base gràfica produïda en les Jornades precedents, principalment.

Format: 3min

Cinquena Jornada: Debat

  • Presentació dels clips.
  • Debat
  • Preparació del camí de la segona fase, per escoles.
  • Instruccions alimentació pàgina web.
  • Instruccions a Equips de disseny de BAU

 

Fases posteriors:

Fase Projecte. El treball es seguirà desenvolupant a les diferents escoles, segons els criteris establerts per l’equip docent.

El dia 23 Abril es realitzarà una entrega de resultats que formarà part de la proposta expositiva a Venècia.

 

A Venècia

Durant el taller acordarem de manera col·lectiva els formats expositius a Venècia.

 

* Percepto

Los conceptos son la verdadera invención de la filosofía, y luego están los que podríamos denominar perceptos: los perceptos son el dominio del arte. ¿Qué son los perceptos? Creo que un artista es alguien que crea perceptos. Entonces, ¿por qué emplear una palabra rara, «percepto», en lugar de percepción? Precisamente porque los perceptos no son percepciones. Diría: ¿qué quiere un hombre de letras, un escritor, un novelista? Yo creo que quiere llegar a construir conjuntos de percepciones, de sensaciones que sobreviven a aquellos que las experimentan. Y eso es un percepto. Un percepto es un conjunto de percepciones y de sensaciones que sobrevive a aquél que las experimenta.

G. Deleuze (Documental L’Abecedari de Gilles Deleuze)